วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ หลังสวิงปรับสูงต่ำโช๊คแก๊ส ขาไฟเบอร์ ขาอลูมิเนียม ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังพีวีซีหรือผ้าฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยในการให้บริการประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลดอนดั่ง จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายข้างศูนย์ กศน.ไปโรงสี นายมนีจักร ปุ่มสีดา บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายทางหลวงแผ่นดิน (2301)-หน้าวัดโนนรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง