วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 207 ไปหนองไข่ผำ บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้โรงเรียน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายไปนานายทองใบ พันโยศรี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหนองสิมไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหมู่บ้านไปโคกอัควงษ์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายทางนาแม่ทองใบ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายรอบหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง