วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเรียบคันคูลำห้วยวังยุ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่่อมแซมพร้อมลอกท่อระบายน้ำจากหมู่บ้านไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูโคกหนองหมาจอก บ้านิหนแร่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยวังม่วง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 10 รายการ
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับแต่งพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง