วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง รหัส 420-62-0015 และ รหัส 420-62-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงปิดภาคเรียนที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนสายเข้าบ้านกระหนวนถึงบ้านนายน้อม ชาสำโรง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง