วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รหัส 480-55-0016, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รหัส 416-62-0030 และเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รหัส 416-64-0032 (กองคลัง)จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเศรษกิจพอเพียง ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2567 จำนวน 1 ซุ้ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งรถขบวนของดีตำบลดอนดั่ง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำปราสาทข้าวพร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2567 ระหว่าง 26-29 มกราคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง