วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านแม่เขียน-โคกขวาง หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.)ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 181 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านแม่สุภา แสงลุน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดสุคโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนหนองสองห้อง-นาเชือกไปนาแม่ทองหนัก อินนาราษฎร์ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ขนาดผิจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.)ดินถมข้างทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายหนองสองห้อง-นาเชือกไปดอนปู่ตา บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจาจรกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.)ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด
2  ต.ค. 2566
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 ทำการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ 250 วัตต์พร้อมขาโคมไฟจำนวน 15 ชุด ราคาชุดละ 4,500 บาท
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนหนองสองห้อง-บ้านไผ่ ไปบ้านพ่อจู คำหงสา บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 ขนาดผิจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.)ดินถมข้างทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด (ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย)
2  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.)ดินถมข้างทางข้างละ 0.30 เมตร ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.กำหนด(ติดตั้งป้ายโครงกการ 1 ป้าย)