วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อนกลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง