วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเชื่อมทางรอบหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมถนนลาดยางไปบ้านหนองกุง บ้านดอนดั่ง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นทางสัญจรข้ามลำห้วย โดยทำการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร บ้านหินแร่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายข้างวัดโนนรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านนายสนั่น บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง