วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ (พื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา 12 เดือน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - ปิดภาคเรียน) จำนวน 49 วันทำการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากปั้มน้ำมันถึงนาพ่อทวี บ้านหินแร่ หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากวัดห้วยถึงโนนบ้านร้าง บ้านหินแร่ หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายวัดห้วยด้านทิศเหนือ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองแก บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 hp บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง