วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อยบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดทองประสานด้านทิศเหนือจรดถนน รพช. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อนกลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง