วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักปฏิบัติธรรมโนนทองหลางไปหนองฉิม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างบ้านแม่สงบ-บ้านแม่น้อย บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4
10  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่นา สุวรรณโคตร บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4
10  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างบ้านแม่แล่ กุลพรม-บ้านแม่ณี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4
10  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักปฏิบัติธรรมโนนทองหลางไปหนองฉิม บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำห้วยวังยูง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร (สำนักปลัด) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง