วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายปั๊มน้ำมันเก่า-นาแม่ทองหนัก บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายเรียบลำห้วยลำดวน นานายบัวผัน วัดทุ่งใหญ่-นานายมานิต จำปาแก้ว บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ (พื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา 12 เดือน จำนวน 1 เว็บไซต์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตรสายจากห้วยฝายใหม่ไปบ้านหนองแวงน้อย บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาพาหนะรถยนต์ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1662 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง