วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง รหัส 420-62-0015 และ รหัส 420-62-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงปิดภาคเรียนที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนสายเข้าบ้านกระหนวนถึงบ้านนายน้อม ชาสำโรง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเที่ยงไปบ้านหนองวัดป่า บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเที่ยงไปบ้านหนองวัดป่า บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสายหนองสองห้อง-นาเชือกถึงบ้านนายสุชาติ นาหนอง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 จำนวน 827 ชุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง