วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเที่ยงไปบ้านหนองวัดป่า บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเที่ยงไปบ้านหนองวัดป่า บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนสายหนองสองห้อง-นาเชือกถึงบ้านนายสุชาติ นาหนอง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 จำนวน 827 ชุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทางข้ามและฝายน้ำล้น ลำห้วยขุมปูน บ้้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างบ้านแม่แหล่ กุลพรม-บ้านแม่ณี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างบ้านแม่แหล่ กุลพรม-บ้านแม่ณี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างบ้านแม่สงบ-บ้านแม่น้อย บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช้างบ้านแม่แหล่ กุลพรม-บ้านแม่ณี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่นา สุวรรณโคตร บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง