วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายไปนานายทองใบ พันโยศรี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหนองสิมไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหมู่บ้านไปโคกอัควงษ์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายทางนาแม่ทองใบ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายรอบหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 811 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นยุง (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงขยายถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง