วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายถินไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลำพัน นากูล-หนองโพด บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประมัย บุตรนอก - บ้านนายอุดม อาจจุลลา บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพรมประชานิมิต ถึงทางหลวงชนบท หนองสองห้อง-นาเชือก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหน้าบ้าน นางฉวีวรรณ ทาอุตสาห์-นานายหนูหว่าน วิเชียร บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหมู่บ้านไปห้วยวังยุง บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายจากโนนทองหลางไปดอนยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรสายลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประบาดาลหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง