วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายข้าง อบต. บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท นานายสุพี-นานายสมเกียรติและนานายนิคม-นาพ่อทวี บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนบ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 774 ชุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางโต่น มูลไธสง ไปวัดสุขโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง