วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแก้ว ราชสีห์ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน (2301) บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายวัดทองประสานเชื่อมถนนทางหลวงชนบท บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายห้วยฝายใหม่ ไปบ้านโนนสะอาด บ้านโนนทัน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง