วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากแยกบ้านนางสุชาดาถึงดอนปู่ตา บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลดอนดั่ง จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองวัดป่า-บ้านโนนสว่าง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง