วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนและคันคูลำห้วยภายในตำบลดอนดั่ง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและคันคูลำห้วยภายในตำบลดอนดั่ง บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์และแบบพิมพ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง