องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
 
1 โครงสร้างองค์กร

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=30
2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=10
3 อำนาจหน้าที่

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=83
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=3

แผนพัฒนาท้องถิ่น

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=4

แผนอัตรากำลัง

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=7
5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=19


6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


 • กฏหมายหลัก
  http://www.dondang.go.th/locallaws1.php
  กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
  http://www.dondang.go.th/locallaws2.php
  กฏหมายเทศบาล
  http://www.dondang.go.th/locallaws3.php
  กฏหมายการเลือกตั้ง
  http://www.dondang.go.th/locallaws4.php
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  7 ข่าวประชาสัมพันธ์

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=1
  การปฎิสัมพันธ์
  8 Q&A

  https://dondang.go.th/phpBB3/
  9 Social Network
    - facebook

  https://www.facebook.com/SwnYothaXbTdxnDangXHnxngsxnghxngCKhxnkaen/
    - เว็บไซต์ อบต.ดอนดั่ง

  http://www.dondang.go.th/index.php
  10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  https://dondang.go.th/admin_select_news.php?id_type=92
  แผนการดำเนินงาน
  - แผนดำเนินงานประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=6
  11

  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี


  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=93
  12

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=48
  13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=49
  คู่มือปฏิบัติงาน
  14 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=50
  การให้บริการ
  15 มาตรฐานการให้บริการ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=51
  16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=52
  17 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=53
  18 E-Service (บริการประชาชน)

  http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=31
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=54
  - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=55
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=56
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
  19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=12


  20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=2

  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp.)

  http://www.dondang.go.th/egp.php
  21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=13


  22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=47
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=58
  24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=59
  25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=60
  26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=61
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=62
  28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  http://www.dondang.go.th/contact_form1.php
  29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=63
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  http://www.dondang.go.th/contact_form2.php
  30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=64
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  - นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy)

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=82
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=66
  นโยบาย No Gift Policy
  31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=94
  32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=95
  33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=96
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=67
  35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=68
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=69
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
  36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=70
  37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=71
  38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=72
  มาตรฐานการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
  39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=97
  40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=98
  41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=99
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=73
  43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=74