องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนาทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ [ 15 ม.ค. 2567 ]31
2 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 15 ม.ค. 2567 ]25
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 15 ม.ค. 2567 ]24
4 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]178
5 คู่มือปฏิบัติงานภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2565 ]46
6 คู่มือการปฏฺิบัติงานธุรการ [ 22 มี.ค. 2565 ]134
7 คู่มือการปฏฺิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ [ 22 มี.ค. 2565 ]132
8 คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 23 ก.พ. 2565 ]166
9 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]159
10 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]161
11 คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 23 ก.พ. 2565 ]155
12 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]161
13 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 23 ก.พ. 2565 ]149
14 การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 23 ก.พ. 2565 ]153
15 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ [ 23 ก.พ. 2565 ]159
16 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. [ 23 ก.พ. 2565 ]156
17 คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]155
18 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 23 ก.พ. 2565 ]156
19 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]150
20 คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และการทดสอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card [ 22 ก.พ. 2565 ]149
21 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง ระดับต้น) [ 22 ก.พ. 2565 ]162
22 กคู่มือการลาของข้าราชการ [ 22 ก.พ. 2565 ]156
23 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 22 ก.พ. 2565 ]157
24 คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง [ 22 ก.พ. 2565 ]160
25 คู่มืองานสารบรรณ [ 22 ก.พ. 2565 ]148
26 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2565 ]137
27 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 22 ก.พ. 2565 ]133
28 ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ [ 22 ก.พ. 2565 ]128
29 บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 22 ก.พ. 2565 ]129
30 คู่มือการประชุมสภา [ 22 ก.พ. 2565 ]121