องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏฺิบัติงานธุรการ [ 22 มี.ค. 2565 ]82
2 คู่มือการปฏฺิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ [ 22 มี.ค. 2565 ]82
3 คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 23 ก.พ. 2565 ]119
4 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]111
5 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]115
6 คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 23 ก.พ. 2565 ]107
7 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]112
8 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 23 ก.พ. 2565 ]105
9 การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 23 ก.พ. 2565 ]103
10 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ [ 23 ก.พ. 2565 ]110
11 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. [ 23 ก.พ. 2565 ]107
12 คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]109
13 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 23 ก.พ. 2565 ]109
14 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]102
15 คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และการทดสอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card [ 22 ก.พ. 2565 ]106
16 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง ระดับต้น) [ 22 ก.พ. 2565 ]114
17 กคู่มือการลาของข้าราชการ [ 22 ก.พ. 2565 ]112
18 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 22 ก.พ. 2565 ]110
19 คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง [ 22 ก.พ. 2565 ]118
20 คู่มืองานสารบรรณ [ 22 ก.พ. 2565 ]107
 
หน้า 1|2