องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุบรรณ์  เมิกข่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.085-740-7996
นายสุรเดช  สุดใด
นายสนั่น  โคตรเสนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.065-336-5473 โทร.062-016-6057

นายเฉลิมชัย  ฟื้นไธสง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.061-103-6969