องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
 
1 โครงสร้างองค์กร

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=30
2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=10
3 อำนาจหน้าที่

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=83
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=3

แผนพัฒนาท้องถิ่น

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=4

แผนอัตรากำลัง

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=7
5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=19


6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


 • กฏหมายหลัก
  http://www.dondang.go.th/locallaws1.php
  กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
  http://www.dondang.go.th/locallaws2.php
  กฏหมายเทศบาล
  http://www.dondang.go.th/locallaws3.php
  กฏหมายการเลือกตั้ง
  http://www.dondang.go.th/locallaws4.php
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  7 ข่าวประชาสัมพันธ์

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=1
  การปฎิสัมพันธ์
  8 Q&A

  http://www.dondang.go.th/webboard.php?Category=webboard&No=
  9 Social Network
    - facebook

  https://www.facebook.com/SwnYothaXbTdxnDangXHnxngsxnghxngCKhxnkaen/
    - เว็บไซต์ อบต.ดอนดั่ง

  http://www.dondang.go.th/index.php
  แผนการดำเนินงาน
  10 แผนดำเนินงานประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=6
  11

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=48
  12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=49
  คู่มือปฏิบัติงาน
  13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=50
  การให้บริการ
  14 มาตรฐานการให้บริการ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=51
  15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=52
  16 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=53
  17 E-Service (บริการประชาชน)

  http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=31
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=54
  19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=55
  20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=56
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
  21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=12


  22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=2

  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp.)

  http://www.dondang.go.th/egp.php
  23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=13


  24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=47
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=58
  26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=59
  27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=60
  28 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=61
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=62
  30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  http://www.dondang.go.th/contact_form1.php
  31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=63
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  http://www.dondang.go.th/contact_form2.php
  33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=64
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=65
  35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=66
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=67
  37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=68
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=69
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
  39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=70
  40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=71
  41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=72
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=73
  43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=74