องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
 
1 โครงสร้างองค์กร

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=30
2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=10
3 อำนาจหน้าที่

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=83
4
ข้อมูลติดต่อการติดต่อ

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=19


ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=1


การปฎิสัมพันธ์
6 Q&A

https://dondang.go.th/phpBB3/


แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
7
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=3

แผนพัฒนาท้องถิ่น

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=4

แผนอัตรากำลัง

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=7

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=93
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=14
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=49
คู่มือปฏิบัติงาน
10 คู่มือหรือแนาทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=50
การให้บริการ
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำรหับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=51
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=52
13 E-Service (บริการประชาชน)

http://www.dondang.go.th/data.php?content_id=31
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
14 รายการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=15


15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=2

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp.)

http://www.dondang.go.th/egp.php
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=13


17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=47
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=7
19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=61
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=97
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=98
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=62
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.dondang.go.th/contact_form1.php

https://www.dondang.go.th/news.php?id_type=103
24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=63
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=64
นโยบาย No Gift Policy
26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=94
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=95
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=96
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=18
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
30 การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=19
31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=20
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=70
33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=72
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=73
35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://www.dondang.go.th/news.php?id_type=74