องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โครงการว่างท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านนองวัดป่า ม.4 และบ้านหนองค่าย ม.5

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
เรื่อง  โครงการวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4
และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                             ***************************************************************
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง   อำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างจ้างโครงการวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  บ้านหนองวัดป่า   หมู่ที่ 4 และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5  โดยทำการวางท่อประปาขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 406.00  เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแบบที่กำหนด งบประมาณ 97,100.-บาท (-เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)  
 
เพื่อให้การดำเนินการโครงการดั่งกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                     
             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                              ประกาศ   ณ  วันที่  26 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561                                                   (ลงชื่อ)
                                                              (นายสุบรรณ์      เมิกข่วง)    
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
 
 
                                                                             
     เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โครงการว่างท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านนองวัดป่า ม.4 และบ้านหนองค่าย ม.5
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ