องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการวางท่อประปาเพื่อภัยแล้ง บ้านหองวัดป่า ม.4 และบ้านหนองค่าย ม.5

    รายละเอียดข่าว

                       ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
   1.ชื่อโครงการ จ้างโครงการวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  บ้านหนองวัดป่า   หมู่ที่ 4 และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 
 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..............องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง………………………
 
  2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร................................97,600.................................... บาท
 
  3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป โดยทำการวางท่อประปาขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 406.00  เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแบบที่กำหนด
 
 4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่......26 พฤศจิกายน  2561............เป็นเงิน..............97,600............บาท
 
 5.  บัญชีประมาณการราคากลาง
        5.1  บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน ( B.O.Q ) แบบ ปร.4
        5.2  สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (แบบปร.5 )
 
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1 นายธีระศักดิ์   พันธุ์เสือทอง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง              เป็นประธานกรรมการ
       6.2 นางสาวสุปราณี  บุตรโพธิ์      ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      เป็นกรรมการ
       6.3 นางสาวสายทอง  แสงตาว     ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ          เป็นกรรมการและเลขานุการ
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการวางท่อประปาเพื่อภัยแล้ง บ้านหองวัดป่า ม.4 และบ้านหนองค่าย ม.5
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ