องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากแยกบ้านนางสุชาดาถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว

                                                                                                                         ตาราง ปปช.01
 
            ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
  1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากแยกบ้านนางสุชาดาถึงดอนปู่ตา บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..............องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง………………………

  2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร................................135,000.................................... บาท

  3. ลักษณะงาน
 
       โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 ม.  ( หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกข่างทางข้างละ 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลบและแผนผังที่อบต.กำหนด)
 
 4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่......11 กรกฎาคม  2561............เป็นเงิน..............135,000............บาท
 
 5.  บัญชีประมาณการราคากลาง
        5.1  บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน ( B.O.Q ) แบบ ปร.4
        5.2  สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (แบบปร.5 )

 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1 นายสมศักดิ์  คำพรม
       6.2 นางสาวประภาพร  ศรเทพา
       6.3 นายเชาวลิต  นมัสไธสง
      
 
 
 
 
     เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากแยกบ้านนางสุชาดาถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ