องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 3 เม.ย. 2566 ]35
2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 3 เม.ย. 2566 ]29
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]58
4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2565 ]50
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผุ้ป่วยกรณีพิเศษ [ 15 พ.ย. 2565 ]49
6 ประกาศเรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 13 ก.ค. 2558 ]135
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ก.ค. 2558 ]135
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]135
9 การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 ก.ค. 2558 ]132
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]130
11 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 13 ก.ค. 2558 ]132
12 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.ค. 2558 ]136
13 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ก.ค. 2558 ]134
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ก.ค. 2558 ]132
15 การแจ้งขุดดิน [ 13 ก.ค. 2558 ]136
16 การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]135
17 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 ก.ค. 2558 ]136
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ก.ค. 2558 ]135