องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 13 ก.ค. 2558 ]58
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ก.ค. 2558 ]56
3 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]57
4 การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 ก.ค. 2558 ]57
5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]57
6 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 13 ก.ค. 2558 ]58
7 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.ค. 2558 ]57
8 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ก.ค. 2558 ]59
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ก.ค. 2558 ]59
10 การแจ้งขุดดิน [ 13 ก.ค. 2558 ]60
11 การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]58
12 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 ก.ค. 2558 ]55
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ก.ค. 2558 ]55