องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]15
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 พ.ย. 2565 ]16
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผุ้ป่วยกรณีพิเศษ [ 15 พ.ย. 2565 ]16
4 ประกาศเรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 13 ก.ค. 2558 ]101
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ก.ค. 2558 ]101
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]97
7 การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 ก.ค. 2558 ]99
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]96
9 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 13 ก.ค. 2558 ]98
10 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.ค. 2558 ]98
11 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ก.ค. 2558 ]100
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ก.ค. 2558 ]97
13 การแจ้งขุดดิน [ 13 ก.ค. 2558 ]102
14 การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 13 ก.ค. 2558 ]98
15 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 ก.ค. 2558 ]99
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ก.ค. 2558 ]100