องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง    เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ   ยึดหลักธรรมมาภิบาล  ก้าวทันเทคโนโลยี  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

พันธกิจ

1.       พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน

2.       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

3.       พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง

4.       พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

5.       พัฒนาเครือข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

6.       ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน

8.       พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน