องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

                      ประวัติความเป็นมา

                                 ตำบลดอนดั่งได้แยกออกจากตำบลคึมชาด  เมื่อปี  ..2532  มีกำนันตำบล

                     ดอนดั่งชื่อ  นายทองสุข  ทาอุสาห์   และได้ตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านที่กำนันอาศัยอยู่

                     คือบ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1