องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสาวปวีณา  แพงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสายทอง  แสงตาว
นักวิชาการศึกษา