องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสมศักดิ์ คำพรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

นางสาวดวงเดือน  อุ่มเกษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน