องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
กองช่าง

นายธีระศักดิ์    พันธ์ุเสือทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเชาวลิต นมัสไธสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอัครเดช  แก้วบุตร

นายชยพล  เทียบแก้ว

นายอนุพันธ์  ทาอุสาห์

พนักงานจ้าง (งานธุรการ)

พนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป)
พนักงานจ้าง (งานไฟฟ้า)

นายทองฮวด  กระมูลละคร

นายชัยนรินทร์  หมื่นภักดี

พนักงานจ้าง (งานสาธารณูปโภค)

พนักงานจ้าง (งานสาธารณูปโภค)