องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางมลิวรรณ   สิงหะเมธา
นางปัณชญา   คำพรม
นางสาวพวงผกา   จิตวิขาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวจิรัตติกาล  มนัสศิลา

นายธง  แคนชัย

นางอาทิชา  เมิดไธสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจินตนา  สิ่วไธสง

นางสาวภักศิริญญา  สมภาร

ว่าง

พนักงานจ้าง (งานการเงินและบัญชี)

พนักงานจ้าง (งานบันทึกข้อมูล)
พนักงานจ้าง (งานธุรการ)