องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.............................นางมลิวรรณ   สิงหะเมธา
นางปัณชญา   คำพรม
นางสาวพวงผกา   จิตวิขาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร.087-9440-734
โทร.093-3562-439
โทร.094-1957-122

นางสาวจิรัตติกาล  มนัสศิลา

นายธง  แคนชัย

นางอาทิชา  เมิดไธสง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.095-7568-430 โทร.089-8887-043 โทร.098-1054 357นางสาวจินตนา  สิ่วไธสง นางสาวกนกกาญจน์  มงคลศรี
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
โทร.065-3168-089 โทร.064-282-6471