องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางสุพรรษา  แก้วคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางเจติยา นมัสไธสง

นางสาวสุปราณี บุตรโพธิ์

นางวิไลวรรณ ฉัตรพูนกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิดา เทียบแก้ว พ.จ.อ.จิรศักดิ์ คงบัว นางสาวประภาพร ศรเทพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอมรรัตน์  ธรรมกัณหา

นางสาววราพร  พัสดร

ผู้ช่วยธุรการ

พนักงานจ้าง (งานพัฒนาชุมชน)