องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมศักดิ์ คำพรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
โทร.061-0674-714
นายธีระ อ้วนสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
 โทร.089-5737-857

นางสุพรรษา     แก้วคุณ
-ว่าง-
 หัวหน้าสำนักงานปลัด 
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.087-8162-557 โทร..............................

นายธีระศักดิ์  พันธ์เสือทอง
นางสาวปวีณา   แพงมา
 ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร.081-2604-923 โทร.087-8657-927