องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายวิทยา   ประเสริฐ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางชลธิชา  อุตมรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประจักษ์   แก้วคุณ
รตอ.วิรัญ     หารมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 2
นายสุบัน    วิเชียร
นางชลธิชา  อุตมรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 4
นายทองปน   กระมูลละคร 
นางร้อย   แสงเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 6

นายวิทยา   ประเสริฐ
นางภิรมณ์ญา     ประวันนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 8
นายสมชาย    มีไธสง
 นางจันหอม    มาตย์นอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 10