องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
2 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน
3 เพื่อบริการประชาชนเป็นจุดแวะพักเดินทาง สอบถามเส้นทาง
4 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุ
5 เพื่อสกัดกั้นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ผู้ที่เมาสุราขับขี่รถ 
6 เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย
7 เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตั้งด่านชุมชน  จุดตรวจร่วม 

2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05