องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ 2563


งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯเพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ  การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไป
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18