องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน


อบต.ดอนดั่ง จัดทำโครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลดอนดั่งหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05