องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน


อบต.ดอนดั่ง จัดทำโครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลดอนดั่งหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22