องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 


สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ประจำปีงบประมาณ 2563


งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯเพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ  การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไป