องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย หมู่5

    รายละเอียดข่าว

ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย  หมู่ที่ 5  
 /หน่วยงานเจ้าของ....................องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง....................
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....................134,600............................บาท
3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป   โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย  หมู่ที่ 5 โดยทำการลงหินคลุกเป็นช่วงๆ พร้อมเกลี่ยเรียบตามรายละเอียด ดังนี้  ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  75 ลบ.ม.) ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 390 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีหินคลุกไม่น้อยกว่า  117 ลบ.ม.) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดั่งกำหนด)
 
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.......9....พฤศจิกายน.....2560...............เป็นเงิน..........133,800............บาท
 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    5.1 .....บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q)......แบบ ปร.4 .....
    5.2 ......สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  แบบ ปร .5.............   
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายสมศักดิ์    คำพรม     
    6.2 นางเจติยา      นมัสไธสง
    6.3 นายธีระศักดิ์    พันธุ์เสือทอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย  หมู่ที่ 5  
 /หน่วยงานเจ้าของ....................องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง....................
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....................134,600............................บาท
3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป   โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค่าย  หมู่ที่ 5 โดยทำการลงหินคลุกเป็นช่วงๆ พร้อมเกลี่ยเรียบตามรายละเอียด ดังนี้  ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  75 ลบ.ม.) ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 390 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีหินคลุกไม่น้อยกว่า  117 ลบ.ม.) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ดำเนินการตามแบบที่ทาง อบต.ดอนดั่งกำหนด)
 
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.......9....พฤศจิกายน.....2560...............เป็นเงิน..........133,800............บาท
 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    5.1 .....บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q)......แบบ ปร.4 .....
    5.2 ......สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  แบบ ปร .5.............   
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    6.1 นายสมศักดิ์    คำพรม     
    6.2 นางเจติยา      นมัสไธสง
    6.3 นายธีระศักดิ์    พันธุ์เสือทอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2560