องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือที่สะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว

แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือที่สะสมอาหาร
ขั้นตอนการให้บริการ
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร  พร้อมเอกสาร  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 
2.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยร่วมออกตรวจพื้นที่ 
และสถานที่จำหน่าย 
 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม  พร้อมรับในอนุญาต
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบรับรองแพทย์ผู้ประกอบอาหาร  (กรณีเป็นร้านค้า )
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ) ใบจดทะเบียนร้านค้า ( กรณีที่มี )
4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับกรณีมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง
5.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ของเจ้าของกิจการ  ขนาด 1X1  นิ้ว  กิจการละ 2 รูป
 
 
ติดต่อได้ที่ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
               โทร.043-210-384 ต่อ 15
              นางรัชนี  แก้วสุวรรณพันธุ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โทร. 063-837-2826
              นายธง  แคนชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โทร.089-888-7043
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น.


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2560