องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ราคาโครงการขุดลอกห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7

    รายละเอียดข่าว

ตาราง ปปช.01
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
 
 
    ชื่อโครงการ…โครงการขุดลอกห้วยขุมปูน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7...
 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง...........
 
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...............499,000......................................บาท
 
   3. ลักษณะงาน
 
      โดยสังเขป  ปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตรลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตรต้องการขุดเพิ่มลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 (หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,950 ลบ.ม.)
 
   4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....18....สิงหาคม  2560.......เป็นเงิน.........499,000........บาท
 
   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง            
      5.1  ...บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.4....
      5.2  ....สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.5…
 
  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       6.1  นายสมศักดิ์        คำพรม
       6.2  นางเจติยา          นมัสไธสง
       6.3  นายธีระศักดิ์      พันธุ์เสือทอง
 
 
 
 
      
 
     เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560