องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
นางสุพรรษา    แก้วคุณ
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางเจติยา นมัสไธสง

นางสาวสุปราณี บุตรโพธิ์

พ.จ.อ.จิรศักดิ์ คงบัว
บุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวิไลวรรณ ฉัตรพูนกุล

นางสาวสายทอง แสงตาว

นางวนิดา เทียบแก้ว
นักพัฒนาชุมชน

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

นางสาวประภาพร ศรเทพา

ว่าง
 

เจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร  

 
ว่าง
นางสาวอมรรัตน์     ธรรมกัณหา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นายสมบัติ  ขำผา
นายวันชัย วัดวาปี
นางเตือน   พรมจุ้ยพะเนา
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
แม่บ้าน