วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เอกสารใส่แฟ้ม 4 ชั้น ขนาด 80X30X154 ซม. จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส มาตรฐาน มอก. ขนาด 30 ชม.ทำด้วยสแตนเลสทั้งหมด ความจุ 22.5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไปโคกอัควงษ์ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3ไปบ้านหนองวัดป่า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพรมประชานิมิตร บ้านดอนดั่งหมู่ที่1 ไปบ้านหนองกุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพรมประชานิมิตร บ้านดอนดั่งหมู่ที่1 ไปบ้านหนองกุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง